Списък с услуги

Кантората на ЧСИ Мария Глушкова предлага следните услуги:

 • Събиране на вземания на физически и юридически лица
 • Налагане на запор върху движими вещи, вземания и банкови сметки
 • Налагане на запор върху налични и безналични ценни книжа
 • Налагане на запор върху дружествени дялове
 • Налагане на възбрана върху недвижим имот
 • Извършване на опис на движими и недвижими вещи
 • Продан на движими вещи и недвижими имоти по реда на ГПК
 • Предаване на движими вещи
 • Въвод във владение
 • Изпълнение на задължение на заместимо и незаместимо действие, което следва да бъде извършено от длъжника
 • Изпълнение на задължение за предаване на дете
 • Налагане на обезпечителни мерки
 • Посредничество между страните по изпълнителното дело
 • Опис на наследство
 • Събиране на публични вземания
 • Събиране на частни държавни вземания
 • Събиране на общински вземания
 • Осъществяване на изпълнително производство по реда на АПК
 • Осъществяване на изпълнително производство по реда на ЗОЗ