Указания за участие в публична продан

Какво се продава?
Чрез публична продан могат да бъдат продавани както движими, така и недвижими вещи. Движими вещи с оценка над 5000 лв., моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства се продават от съдебния изпълнител по реда на публичната продан.

Кой може да участва?
В публичната продан може да участва всяко дееспособно физическо или юридическо лице – лично, чрез своя законен представител или чрез пълномощник. Нямат право на участие в публичната продан длъжникът, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, пазачите на продаваната вещ, както и съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите – относно имущество на територията на съответния Окръжен съд.

Място и времетраене на проданта
Проданта се извършва в сградата на районния съд по местонахождение на имота. Тя продължава един месец и завършва в посочения в обявлението ден.

Задатък и наддавателни предложения
Всеки, желаещ да участва в публичната продан, трябва да:

  • Внесе задатък по посочената от ЧСИ банкова сметка. Задатъкът представлява сума в размер на 10 % от началната цена на имота /движимата вещ, така както е посочена в обявлението. В случай, че не бъдете обявени за купувач, задатъкът се връща след депозиране на молба пред ЧСИ;
  • Попълни наддавателно предложение. Наддавателното предложение следва да съдържа предложената цена с думи и цифри /минималната цена е тази, посочена в обявлението/, индивидуализиращи наддавача данни /име, егн/еик, адрес, телефон/ и описание на вещта, за която се наддава. Наддавателното предложение, заедно с квитанцията за внесения задатък се поставя в запечатан плик и се подава в канцеларията на районния съд, посочен в обявлението. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публична продан. Предложението може да се подава до края на работния ден, посочен в обявлението. Следва да се има предвид, че ако последният ден на проданта е неработен, наддавателни предложения могат да се подават до края на следващия работен ден.
  • Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

Провеждане на проданта и обявяване на купувач
Търгът се провежда на посочения в обявлението ден и час в сградата на районния съд по местонахождение на имота. При провеждане на проданта могат да присъстват страните по делото и наддавачите. Неприсъствието на някой от наддавачите не пречи последният да бъде обявен за купувач. Наддавателните предложения се отварят от съдебния изпълнител по реда на тяхното постъпване, за което се съставя протокол. За купувач на имота се обявява лицето, предложило най-високата цена. Ако в проданта има повече от един участник се пристъпва към устно наддаване, в което може да участва всеки от явилите се наддавачи. Стъпката при наддаването е 10%. Съдебният изпълнител предлага имота три пъти. Първият от участниците, който заяви определената цена, се подписва в протокола, след което съдебният изпълнител предлага имота на по-висока цена /с 10% по-висока от последно обявената/. За купувач се обявява този, направил най-високо предложение.

Заплащане на цената
Обявеният купувач следва да заплати предложената от него цена по специална сметка на ЧСИ /тази, която е посочена в обявлението/ в едноседмичен срок от приключване на проданта. Ако последният ден от срока е неработен, той се удължава до следващия работен. При заплащане на цената купувачът приспада внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срок, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота следващия наддавач, предложил най-високата цена. В случай, че и той не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната. НАДДАВАЧИТЕ, ОБЯВЕНИ ЗА КУПУВАЧИ И НЕВНЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНАТА ОТ ТЯХ ЦЕНА В СРОК, ГУБЯТ ПЛАТЕНИЯ ЗАДАТЪК. ПОСЛЕДНИЯТ СЛУЖИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА ВЗИСКАТЕЛИТЕ, А КОГАТО НАДДАВАЧЪТ Е ВЗИСКАТЕЛ, ВЗЕМАНЕТО МУ СЕ НАМАЛЯВА С РАЗМЕР ЕДИН ЗАДАТЪК.

Документ за собственост
Когато лицето, обявено за купувач, внесе в указания срок предложената от него цена, съдебният изпълнител издава постановление за възлагане, което, след като влезе в сила, следва да бъде вписано от купувача в имотния регистър. От момента, в който постановлението за възлагане влезе в сила, купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота.