Екип

Екипът на ЧСИ Глушкова се състои от 10 човека – трима помощник-частни съдебни изпълнители, счетоводител, двама технически секретари, деловодител, архивист и призовкари. Професионализмът е качеството, което ни описва. Екипът ни се състои от служители с многогодишен опит в сферата на гражданското право, в частност заповедното и изпълнителното производство.