Начало

СЪОБЩЕНИЕ

В кантората на ЧСИ бъдещите юристи имат възможност да проведат
професионалния си стаж съгласно Наредба № 1/01.02.2019 г за придобиване
на юридическа правоспособност /в сила от 01.01.2020 г./

 

———————————————————————————————————————

ЧСИ Мария Глушкова
Рег. номер: 730
гр. Велико Търново, ул. Васил Левски 13
dsc_5587_1

Мария Глушкова започва своята дейност в изпълнителното производство през 2001г. като Държавен съдебен изпълнител към РС Горна Оряховица. Петгодишният стаж в областта и дава увереността да стартира като един от първите Частни съдебни изпълнители. Кантората на ЧСИ Мария Глушкова е открита през месец Април, 2006г. Към момента в кантората работи екип, който се състои от двама помощник – частен съдебен изпълнители, юрисконсулт, счетоводител, технически сътрудници, администратори, призовкари и архивар. Голяма част от служителите владеят чужди езици /английски, немски, руски/.
ЧСИ Глушкова работи със специализиран софтуер за управление дейността на кантората, който позволява своевременна и качествена обработка на изпълнителните дела. Програмата предоставя отдалечен достъп на взискателите, чрез който те получават възможност да се запознаят с делата си. Кантората разполага с електронен достъп до:

 • Регистър на банкови сметки и сейфове към БНБ;
 • Главна Дирекция Гражданска Регистрация и Административно Обслужване, чрез който се получава актуална справка за гражданското състояние на длъжниците;
 • Национална Агенция за Приходите, чрез който се получава актуална справка за регистрирани трудови договори на длъжника, банкови сметки, декларирано движимо и недвижимо имущество и др;
 • Кадастър;
 • Имотен регистър, чрез който ЧСИ получава актуална информация за недвижимото имущество на физическите и юридическите лица;
 • ЧСИ разполага с достъп и до: Отдел “Пътна полиция” на МВР, Всички общини на територията на Република България, Държавен фонд “Земеделие”, Общински служби “Земеделие и гори” и др.

ЧСИ Мария Глушкова е с 17 годишен стаж в сферата на принудителното изпълнение. Професионализмът, качеството и върховенството на закона е това, в което вярваме и което постигаме!

Правомощия:

 • Частният съдебен изпълнител е независим и при изпълнение на своите функции се подчинява само на закона.
 • Съдебният изпълнител, ако това е необходимо за изпълнението, може да нареди да се отворят сгради на длъжника и да претърсва неговите вещи, жилище и други помещения.
 • Държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции.
 • Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби, в т. ч. органите на Националната агенция за приходите, поделенията на Националния осигурителен институт, на Централния депозитар, на лицата, водещи регистър на държавни ценни книжа, на контролните органи по Закона за движението по пътищата и на други лица, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
 • В случаите, когато личното присъствие на длъжника е необходимо и той не се явява, въпреки че е получил призовка за това, съдебният изпълнител може да нареди на полицейските органи неговото довеждане.